ലായനികള്‍

 

ലീനം ,ലായകം,ലായനി


          വിവിധതരം ലായനികള്‍


 

 വിവിധ ഇനം ലായനികള്‍  (Video) 

 

അപൂരിത ലായനി,പൂരിത ലായനി, അതിപൂരിത ലായനി  (Video)

 

അതിപൂരിതലായനി-കോപ്പര്‍ സള്‍ഫേറ്റ് ക്രിസ്ററലേസേഷന്‍


 

കൊളോയിഡ് പ്രത്യേകതകള്‍  (Animated video) 

 

 സസ്പെന്‍ഷന്‍, കൊളോയിഡ്  (Animated Video)

ലായനികള്‍, കൊളോയിഡ്, സസ്പെന്‍ഷന്‍ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

 

  Worksheet