രാസമാറ്റങ്ങള്‍                  രാസമാറ്റം ഭൗതികമാറ്റം


രാസമാറ്റം, ഭൗതികമാറ്റം  (Interactive animation)

രാസമാറ്റം,ഭൗതികമാറ്റം ഉദാഹരണങ്ങള്‍ (Interactive animation)

മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക്കാസിഡും തമ്മിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം  

താപമോചക പ്രവര്‍ത്തനം, താപ ആഗിരണ പ്രവര്‍ത്തനം (Interactive animation)

താപമോചക പ്രവര്‍ത്തനം, താപ ആഗിരണ പ്രവര്‍ത്തനം

കോപ്പര്‍ സള്‍ഫേറ്റ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം (Video)


ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം  (Video)

വൈദ്യുത ലേപനം (Animation)

വൈദ്യുതലേപനം (Video)