പദാര്‍ത്ഥ സ്വഭാവം


പദാര്‍ത്ഥ സ്വഭാവം (Interactive animation)

           ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലെ കണികാ ക്രമീകരണം

ഖരം ,ദ്രാവകം, വാതകം പ്രത്യേകതകള്‍


കണികകള്‍ താപം സ്വീകരിച്ചോ, താപം പുറത്ത് വിട്ടോ അവസ്ഥാപരിവര്‍ത്തനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. 

 

  ഖരം ,ദ്രാവകം, വാതകം പ്രത്യേകതകള്‍ (Animation)

 അവസ്ഥാ പരിവര്‍ത്തനം- Animation1

                                 Animation 2


വ്യാപനം( Diffusion) (Video)

മിശ്രിതങ്ങളെ വേര്‍തിരിക്കുന്ന വിവിധ രീതികള്‍ (Animation)

                         സ്വേദനം


സ്വേദനം .Animation

                അംശികസ്വേദനം

  അംശികസ്വേദനം (Video) 

സെപ്പറേറ്റിങ്ങ് ഫണല്‍

സെപ്പറേറ്റിങ്ങ് ഫണല്‍ (Animation)

ഉത്പതനം 1.Animation

               2.Video

സെന്ട്രിഫ്യൂജ് (Youtube video)

ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി (Animation)

Separating techniques All in one